Deklaracja dostępności2021-04-19T15:00:33+02:00

Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Schroniska Młodzieżowego w Jaworze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Fałowska
 • E-mail: inspektorPZSM@gmail.com
 • Telefon: +48 76 870 88 86
 • Kontakt osobisty: Młodzieżowe Schronisko w Jaworze, pokój nr 01

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze
 • Adres: ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor
 • E-mail: schroniskojawor@gmail.com
 • Telefon:+48 505 627 150

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Schronisko Młodzieżowe w Jaworze posiada 4 wyjścia ewakuacyjne wszystkie są z barierami w postaci progów i schodów.
Do budynku można się dostać od strony dziedzińca przy ul. Limanowskiego. W miejscu tym znajduje się winda dostosowana do osób niepełnosprawnych, która prowadzi na poszczególne poziomy budynku.

W obiekcie są szerokie korytarze, obiekt zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny; plany rozkładu pomieszczeń znajdują się na korytarzach na danym poziomie, w tym strzałki kierunkowe.

Obiekt zapewnia możliwość ewakuacji lub uratowania życia poprzez:
informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, oświetlenia awaryjnego, przeciwpożarowego dźwiękowego systemu ostrzegawczego, stosowania odpowiednich procedur ewakuacyjnych przez przeszkolonych pracowników.

Przy budynku od strony dziedzińca znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Na poziomie pierwszym w jadalni znajduje się toaleta ogólnodostępna dostosowana do osób niepełnosprawnych.
Obiekt posiada 1 pokój z łazienką na poziomie 2 znajdujący się bezpośrednio przy windzie dostosowany do osób niepełnosprawnych.
Jest możliwy dostęp alternatywny w postaci pomocy pracownika osobie ze szczególnymi potrzebami.

Budynek posiada 1 barierę komunikacyjną pionową: brak dostępu do ostatniego piętra dla osoby poruszającej się na wózku oraz pewną barierę poziomą występującą na korytarzu na tej samej kondygnacji z uwagi na występujące filary na głównym korytarzu.

Przyciski dostępne w windzie osobowej posiadają oznaczenia w alfaecie Braille’a.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przejdź do góry