Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze, zwany dalej PZSM w Jaworze.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator PZSM w Jaworze powołał inspektora ochrony danych osobowych, który chętnie pomoże Państwu w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: inspektorPZSM@gmail.com , tel. 76-870-88-86, bądź osobiście w siedzibie PZSM w Jaworze przy ul. Starojaworskiej 7, 59-400 Jawor pok. nr 1.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w oparciu o istniejącą podstawę prawną oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). W przeciwnym wypadku, zapytamy Państwa o zgodę na przetwarzanie danych.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane ujęte w systemach informatycznych służących do obsługi niniejszej strony internetowej możemy powierzyć podmiotom obsługującym lub udostępniającym nam te systemy, jedynie dla celów obsługi technicznej tych systemów.

Okres przechowywania danych

Nie będziemy przetwarzać Państwa danych w nieskończoność. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte lub zablokowane po tym, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane w przypadku, jeśli zostało to przewidziane ustawodawstwem europejskim lub krajowym w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega administrator. Do blokady lub usunięcia danych dojdzie również po upływie okresu przechowywania, określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych na niniejszej stronie www określa Polityka prywatności www.schroniskojawor.pl