Regulamin korzystania z placu zabaw

przy Pałacu w Muchowie (Muchów 7, 59-424 Męcinka)

PLAC ZABAW MA SŁUŻYĆ WYPOCZYNKOWI NASZYCH NAJMŁODSZYCH, STARAJMY SIĘ WIĘC, BY ZABAWA TA NIE BYŁA ZAKŁÓCANA WYPADKAMI SPOWODOWANYMI NIEPRZEMYŚLANYMI DZIAŁANIAMI I DBAJMY O TO MIEJSCE, ABY NASZE DZIECI MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZABAWY W PRZYZWOITYCH WARUNKACH.

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-13;
 2. Dzieci poniżej 18-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;
 3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;
 4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;
 5. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać w godzinach od 7:00 do 20:00;
 6. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;
 7. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest: palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia; wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek; siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków; huśtanie się na stojąco; skręcanie huśtawek łańcuchowych; wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach; korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia; korzystanie z urządzeń znajdujących się poza obrębem placu zabaw tj. trzepaków, dachów, śmietników itp.; niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów;
 8. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
 9. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;
 10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją;
 11. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do Administracji zauważone usterki, uszkodzenia itp.
 12. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

TELEFONY ALARMOWE:

Straż Pożarna 998, Policja 997, Pogotowie ratunkowe 999, Administracja 76 870 Ogólny – pomoc (z telefonu komórkowego) 112.

Regulamin przyjęty Zarządzeniem dot. wprowadzenia Księgi Kontroli Zarządczej
w PZSM w Jaworze.