Regulamin pobytu

W Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych
w Jaworze

 1. Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze jest jednostką organizacyjną Powiatu Jaworskiego.
 2. Prawo do korzystania ze schroniska przysługuje zorganizowanym grupom wycieczkowym oraz osobom i turystom indywidualnym.
 3. Szkolne grupy zorganizowane, przebywają w schronisku pod opieką nauczycieli i wychowawców ze swoich szkół i placówek macierzystych, zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
 4. Podstawowe dokumenty meldunkowe to: dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka, a dla obcokrajowców paszport. Członkowie PTSM, zobowiązani są do posiadania aktualnej legitymacji. Inne dokumenty nie uprawniają do korzystania ze schroniska.
 5. Grupy zorganizowane (co najmniej 10 osób) dokonują rezerwacji miejsc noclegowych pisemnie, przesyłając zamówienie pocztą, faxem lub e-mailem. W zamówieniu podają: nazwę i adres szkoły (uczelni) lub organizacji, imię i nazwisko kierownika grupy oraz jego adres, liczbę i płeć uczestników, czas pobytu w schronisku oraz dzień i godzinę przybycia. Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia z ustaloną wysokością przedpłaty (do 25 % kosztów noclegu) i terminem, organizator lub kierownik grupy przesyła należność przekazem pocztowym pod wskazany adres schroniska lub na konto bankowe jednostki.
 6. Zwrot przedpłaty może nastąpić w przypadku nie skorzystania ze schroniska tylko w uzasadnionych przypadkach, z wyjątkowo ważnych i udokumentowanych przyczyn zaakceptowanych przez kierownika schroniska, po potrąceniu poniesionych już przez schronisko kosztów. W razie sporu sprawę zwrotu przedpłaty rozstrzyga kierownik schroniska. W przypadku nienadesłania przedpłaty w ustalonym terminie, kierownik schroniska może zamówienia anulować, o czym pisemnie powiadamia organizatora. Zamówienia wycieczek są kwalifikowane według kolejności zgłoszeń,
  z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup młodzieży szkolnej i studenckiej.
 7. Turyści indywidualni mogą dokonać rezerwacji poprzez rezerwację online na stronie internetowej, telefonicznie lub są przyjmowani na noclegi bezpośrednio, jeżeli są wolne miejsca, z uwzględnieniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych.
 8. Młodzież szkolna nie mająca ukończonych 18 lat może być przyjmowana do schroniska za okazaniem zamówienia noclegów (z podaniem adresu i kontaktu telefonicznego), podpisanego przez rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku pobytów indywidualnych – rodzinnych w PZSM w Jaworze, prawni opiekunowie lub rodzice w pełni odpowiadają za bezpieczeństwo będących pod ich nadzorem-opieką dzieci oraz za ewentualne straty przez nie wyrządzone. Opieka nad dziećmi podczas pobytu dotyczy pobytu w zarówno w obiekcie, jak i na całym terenie zarządzanym przez niniejszą jednostkę.
 9. Grupy wycieczkowe oraz turyści indywidualni, mogą być przyjmowani do schroniska za ustaloną opłatą, także na pobyt dzienny w godzinach od 8⁰⁰ do 20⁰⁰.
 10. Doba pobytowa w schronisku trwa od godziny 15⁰⁰ do 10⁰⁰ dnia następnego.
 11. Przybywający do schroniska (powinno to nastąpić w godz. 15⁰⁰ do 19⁰⁰ – inne godziny przybycia muszą być uzgodnione), są wpisywani do książki rejestracyjnej (meldunkowej) schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następnie regulują należne opłaty, według cennika umieszczonego w schronisku na widocznym miejscu. Pracownicy schroniska przypominają kierownikowi zespołu wycieczkowego oraz turystom indywidualnym o obowiązku przestrzegania Regulaminu Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze.
 12. W przypadku szkolnych grup zorganizowanych, osoby płci męskiej i żeńskiej kwateruje się w oddzielnych pomieszczeniach, wskazanych przez pracownika schroniska.
 13. Osoby, które przebyły chorobę zakaźną, nie mogą w okresie kwarantanny korzystać ze schroniska.
 14. Kierownik szkolnej grupy wycieczkowej i opiekunowie zobowiązani są nocować w schronisku razem z uczestnikami, w przeciwnym wypadku grupa nie może być przyjęta do schroniska.
 15. Kierownik grupy wycieczkowej oraz turyści indywidualni w obecności pracownika schroniska sprawdzają stan techniczny przekazanych do dyspozycji uczestników wycieczki oraz turystów indywidualnych pomieszczeń i urządzeń.
 16. Korzystający z noclegu w schronisku, o ile rezygnują ze schroniskowej bielizny pościelowej muszą być wyposażeni we własną bieliznę pościelową (poszwę na kołdrę, prześcieradło i poszewkę na poduszkę).
 17. Od godziny 22⁰⁰ do 6⁰⁰ obowiązuje w schronisku cisza nocna.Turyści, którzy przychodzą późno lub bardzo rano wychodzą ze schroniska, nie powinni zakłócać wypoczynku pozostałym osobom. Odchylenia od ustalonych godzin ciszy nocnej są możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, za zgodą kierownika schroniska.
 18. Korzystający ze schroniska powinni przed opuszczeniem schroniska w danym dniu, zasłać łóżka i sprzątnąć zajmowane pomieszczenia sypialne schroniska. Następnie w obecności pracownika schroniska kierownik grupy wycieczkowej oraz turyści indywidualni, sprawdzają stan techniczny pomieszczeń, z których korzystała wycieczka lub turyści indywidualni.
 19. Samodzielne przygotowanie posiłków może się odbywać jedynie w kuchni samoobsługowej znajdującej się na I piętrze; po spożyciu posiłków należy pozmywać naczynia kuchenne, a kuchnię dokładnie posprzątać.
 20. Wstęp do kuchni z zapleczem na parterze obiektu, w której przygotowywane są posiłki przez personel schroniska jest uczestnikom grup wycieczkowych zabroniony. Przygotowane posiłki wydawane przez personel w okienkach wydawczych, należy spożywać w sali konsumpcyjnej przyległej do pomieszczeń kuchni.
 21. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność schroniska należy zgłaszać kierownikowi lub w recepcji. Wysokość odszkodowania z tytułu uszkodzenia przedmiotów określi kierownik schroniska. Kategorycznie zabrania się świadomego niszczenia sprzętu schroniskowego przez osoby przebywające
  w schronisku, pod karą zwrotu kosztów 100% wartości za zniszczone mienie schroniskowe, tytułem odszkodowania za poniesione straty (np. malowanie i pisanie przez młodzież na ścianach, łóżkach, szafach i innym wyposażeniu schroniska oraz umyślne niszczenie sprzętu).
 22. Używanie w pokojach : grzałek, kuchenek elektrycznych i innych urządzeń elektrycznych poza standardowym wyposażeniem; przemieszczanie lub przesuwanie mebli i wyposażenia w sypialniach; stosowanie oświetlenia z użyciem otwartego ognia – jest zabronione.
 23. Picie alkoholu, używanie narkotyków i innych środków odurzających, uprawianie gier hazardowych, jest w schronisku surowo zabronione. Kategorycznie zabrania się skakania po łóżkach i przepychania na korytarzach i klatkach schodowych.
 24. Palenie tytoniu w schronisku jest zakazane. Osoby pełnoletnie mogą palić tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
 25. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty i pieniądze pozostawione w pokojach.
 26. Schronisko ponosi odpowiedzialność jedynie za przedmioty wartościowe i pieniądze oddane do depozytu schroniska.
 27. Przy każdorazowym opuszczaniu budynku klucz od drzwi pokoju należy zostawić w recepcji.
 28. W razie przekroczenia regulaminu schroniska lub nieodpowiedniego zachowania, kierownik schroniska jest uprawniony do usunięcia ze schroniska osobę naruszającą regulamin, z równoczesnym powiadomieniem właściwej szkoły, uczelni, instytucji, rodziców lub prawnych opiekunów. W przypadku usunięcia ze schroniska za przekroczenie regulaminu zwrot kosztów za niewykorzystanie noclegu nie przysługuje.
 29. Kierownik grupy wycieczkowej oraz turyści indywidualni wpłacając zaliczkę na noclegi lub regulując opłatę potwierdzają tym samym, że zapoznali się z Regulaminem PZSM w Jaworze oraz grożącymi im konsekwencjami z powodu łamania i nieprzestrzegania niniejszego regulaminu. Po przybyciu do schroniska podpisują oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem PZSM w Jaworze.
 30. Korzystający ze schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń schroniska lub w ważnych wypadkach kierować je do organu prowadzącego schronisko.
 31. W pomieszczeniu recepcji znajduje się punkt informacji turystycznej, z dostępnymi dla turystów informacjami o regionie, rozkładami jazdy, folderami i mapami Jawora oraz jego okolic.
 32. Organizowanie w schronisku zamkniętych imprez okolicznościowych na zasadach uzgodnionych z kierownikiem schroniska, możliwe jest jedynie w terminach, kiedy zorganizowane grupy wycieczkowe młodzieży szkolnej – nie korzystają z usług schroniska.
 33. We wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie, a dotyczących toku życia w schronisku, jak: zapewnienie porządku, ochrona mienia, przestrzeganie zasad kultury itp., korzystający ze schroniska są obowiązani stosować się do wskazań kierownika schroniska.

Regulamin przyjęty Zarządzeniem dot. wprowadzenia Księgi Kontroli Zarządczej w PZSM w Jaworze.